اخبار و اطلاعیه و همایش ها


دستاوردها


تحصیل در دانشگاه صنعتی ارومیه


AWT IMAGE

پذیرش پردیس دانشگاهی

پذیرش دکتری

پذیرش کارشناسی ارشد

AWT IMAGE

پذیرش کارشناسی