دانشکده مهندسی عمران- پژوهش و تحقیقات
انتشار کتاب

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

کتاب: مبانی پایداری سازه‌ها

نویسندگان: دکتر کریم عابدی، دکتر بهزاد شکسته‌بند

انتشارات: دانشگاه صنعتی سهند

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران:
http://uut.ac.ir/find.php?item=9.328.2440.fa
برگشت به اصل مطلب