دانشکده مهندسی عمران- هیئت علمی
عرفان شافعی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/29 | 
 عرفان شافعی- (مدیر گرروه )

 

صفحه شخصی

Google Scholar

دانشیار :مرتبه علمی
مهندسی عمران، گرایش سازه : رشته و گرایش
e.shafeiuut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۳۱۳ : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی عمران:
http://uut.ac.ir/find.php?item=9.150.668.fa
برگشت به اصل مطلب