دانشکده مهندسی برق- هیئت علمی
مسعود تیموری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مسعود تیموری

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

استادیار :مرتبه علمی
مهندسی برق - الکترونیک : رشته و گرایش
m.teymouri@uut.ac.ir : پست الکترونیکی
+9844-31980264 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://uut.ac.ir/find.php?item=8.208.462.fa
برگشت به اصل مطلب