دانشکده مهندسی برق- هیئت علمی
صفحه شخصی هاشم کلبخانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/29 | 
هاشم کلبخانی

 
صفحه شخصی

استادیار :مرتبه علمی
برق، گرایش مخابرات - سیستم  : رشته و گرایش
h.kalbkhaniuut.ac.ir : پست الکترونیکی
- : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://uut.ac.ir/find.php?item=8.208.3463.fa
برگشت به اصل مطلب