دانشکده مهندسی برق- هیئت علمی
مهدی برج خانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مهدی برج خانی

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

استادیار :مرتبه علمی
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکترونیک : رشته و گرایش
borjkhanigmail.com : پست الکترونیکی
+۹۸۴۴-۳۱۹۸۰۲۰۱ : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://uut.ac.ir/find.php?item=8.208.311.fa
برگشت به اصل مطلب