دانشکده مهندسی برق- هیئت علمی
یزدان نجفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مهندس یزدان نجفی صارم 

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

مربی:مرتبه علمی
مهندسی برق - کنترل: رشته و گرایش
yazdan.najafi@uut.ac.ir: پست الکترونیکی
+9844-31980261: شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://uut.ac.ir/find.php?item=8.208.267.fa
برگشت به اصل مطلب