دانشکده مهندسی برق- هیئت علمی
نعمت الله عزتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر نعمت الله عزتی 

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

استاد یار:مرتبه علمی
مهندسی برق - الکترونیک: رشته و گرایش
n.ezzati@ee.uut.ac.ir: پست الکترونیکی
+9844-31980223: شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://uut.ac.ir/find.php?item=8.208.265.fa
برگشت به اصل مطلب