دانشکده مهندسی برق- هیئت علمی
محمد حسین امراللهی دویران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مهندس محمد حسین امراللهی دویران

AWT IMAGEصفحه شخصی

استادیار :مرتبه علمی
مهندسی برق - قدرت : رشته و گرایش
m.h.amrollahiuut.ac.ir : پست الکترونیکی
+9844-31980227 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://uut.ac.ir/find.php?item=8.208.263.fa
برگشت به اصل مطلب