دانشکده مهندسی برق- هیئت علمی
سارنگ کاظمی نیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سارنگ کاظمی نیا

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

دانشیار :مرتبه علمی
مهندسی برق - الکترونیک : رشته و گرایش
s.kazeminiauut.ac.ir : پست الکترونیکی
+۹۸۴۴-۳۱۹۸۰۲۰۱ : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://uut.ac.ir/find.php?item=8.208.1588.fa
برگشت به اصل مطلب