دانشکده مهندسی برق- هیئت علمی
یعقوب پوراسد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
یعقوب پور اسد

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

استادیار:مرتبه علمی
مهندسی برق - الکترونیک: رشته و گرایش
y.pourasad@uut.ac.ir: پست الکترونیکی
+9844-31980226: شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://uut.ac.ir/find.php?item=8.208.1454.fa
برگشت به اصل مطلب