دانشکده مهندسی برق- هیئت علمی
مرتضی علی اصغری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مرتضی علی اصغری

AWT IMAGE

صفحه شخصی

استادیار :مرتبه علمی
مهندسی برق - کنترل : رشته و گرایش
m.aliasgharyuut.ac.ir : پست الکترونیکی
+۹۸۴۴-۳۱۹۸۰۲۱۷ : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://uut.ac.ir/find.php?item=8.208.1000.fa
برگشت به اصل مطلب