دانشکده مهندسی برق- معرفی دانشکده
گرایش ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رشته

گرایش

مقطع

برق

الکترونیک

کارشناسی

اپتیک و لیزر لیزر کارشناسی
برق کنترل کارشناسی ارشد
برق مخابرات کارشناسی ارشد
برق مکاترونیک کارشناسی ارشد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://uut.ac.ir/find.php?item=8.200.371.fa
برگشت به اصل مطلب