دانشکده مهندسی معدن- نشریه های معتبر خارجی
لینک های مرتبط

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

   International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences               

Rock Mechanics and Rock Engineering

   Engineering Geology

Journal of Mining Science

   Computers & Geosciences

Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy

   Computers & Geotechnics

Journal of African Earth Sciences
    Arabian Journal of GeosciencesBulletin of Engineering Geology and the Environment
    Geotechnical and Geological EngineeringSwiss Journal of Geosciences
    Mining Science and Technology (China)Journal of Coal Science and Engineering (China)
    Environmental GeologyJournal of Central South University of Technology

   International Journal of Mineral Processing

Minerals Engineering

   International Journal of Coal Geology

Chemical Geology

   Economic GeologyOre Geology Reviews
   Journal of Geochemical exploration

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://uut.ac.ir/find.php?item=7.483.175.fa
برگشت به اصل مطلب