دانشکده مهندسی معدن- هیئت علمی
دکتر فرهنگ علیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فرهنگ علیاری

AWT IMAGE 

صفحه شخصی

استادیار :مرتبه علمی
زمین‌شناسی- اقتصادی : رشته و گرایش
aliyari184@yahoo.com : پست الکترونیکی
+9844-31980208 : شماره تماس

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://uut.ac.ir/find.php?item=7.177.156.fa
برگشت به اصل مطلب