دانشکده مهندسی شیمی- اخبار آموزشی
لینک دانلود فایل های دستور کار آزمایشگاه های کنترل فرایند و انتقال حرارت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/31 | 

لینک دانلود فایل  دستور کار آزمایشگاه کنترل فرایند

لینک دانلود فایل  دستور کار آزمایشگاه  انتقال حرارت

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=6.243.2240.fa
برگشت به اصل مطلب