دانشکده مهندسی شیمی- کارکنان
کارشناسان دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

کارشناس آزمایشگاه های شیمی دانشگاه صنعتی اورمیه:

خانم سیما صولتی فر (مشاهده صفحه شخصی)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=6.241.360.fa
برگشت به اصل مطلب