دانشکده مهندسی شیمی- مامور به تحصیل
اورنگ آصف افشار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
اورنگ آصف افشار

 

صفحه شخصی

مامور به تحصیل (دکتری) :مرتبه علمی
- : رشته و گرایش
o.asefafshar@che.uut.ac.ir  : پست الکترونیکی
044-3554180 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://uut.ac.ir/find-6.1041.397.fa.html
برگشت به اصل مطلب