امور بین الملل- مدیر امور بین الملل دانشگاه
مدیر امور بین الملل دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/15 | 

دکتر نعمت اله عزتی 

مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل 

تلفن مستقیم ۳۱۹۸۰۲۱۳-۰۴۴

نمابر ۳۳۷۲۸۱۸۴-۰۴۴
پست الکترونیکی: 
internationalrelationsuut.ac.ir
صفحه شخصی

__________________________________________

• مطالعه و آگاهی از اهداف، سیاستهای آلی و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سازمان و اتخاذ اقدامات هماهنگ با آن.

• تحلیل و تشریح ارزشها، ویژگیها، دیدگاهها، سیاستها و برنامه ریزیهای سازمان و تبیین آنها برای افراد زیر مجموعه.

• حضور در کادر رهبری سازمان و دادن مشاوره به مدیر ارشد سازمان به منظور اجرای هرچه بهتر وظیفه رهبری و مدیریت سازمان.

• تدوین بودجه پیشنهادی روابط عمومی و دفاع از آن تا تصویب نهایی.

• شرکت در جلسات سالانه و ماهیانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت هماهنگ سازی اهداف روابط عمومی با اهداف کلی وزارت خانه.

نشانی مطلب در وبگاه امور بین الملل:
http://uut.ac.ir/find-49.1763.4647.fa.html
برگشت به اصل مطلب