دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت- تماس با ما
تماس با ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/12 | 

شماره تماس  رئیس دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت :   04431980269

شماره تماس کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت :   04431980273

نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت:
http://uut.ac.ir/find.php?item=47.1660.4022.fa
برگشت به اصل مطلب