مهندسی مواد- اشخاص
اعضای هیئت علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/29 | 

اعضای هیئت علمی :

1. آقای مهندس وحید معرفت خلیل آباد ( مدیرگروه)
2. خانم دکتر پریسا قناتی

نشانی مطلب در وبگاه مهندسی مواد:
http://uut.ac.ir/find.php?item=44.1526.3747.fa
برگشت به اصل مطلب