مهندسی ساخت و تولید- هیات علمی
رضا عبدی بهنق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/30 | 
 رضا عبدی بهنق

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

استادیار :مرتبه علمی
مکانیک - ساخت و تولید : رشته و گرایش
r.abdibehnaghmee.uut.ac.ir : پست الکترونیکی
- : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه مهندسی ساخت و تولید:
http://uut.ac.ir/find.php?item=42.1595.3797.fa
برگشت به اصل مطلب