مهندسی ساخت و تولید- معرفی رشته
معرفی رشته

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

معرفی رشته

نشانی مطلب در وبگاه مهندسی ساخت و تولید:
http://uut.ac.ir/find.php?item=42.1507.3731.fa
برگشت به اصل مطلب