مهندسی صنایع- هیئت علمی
هاشم عمرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هاشم عمرانی

 AWT IMAGE

صفحه شخصی

دانشیار :مرتبه علمی
مهندسی صنایع- سیستمها : رشته و گرایش
h.omrani@uut.ac.ir : پست الکترونیکی
044-3554180 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه مهندسی صنایع:
http://uut.ac.ir/find.php?item=4.296.457.fa
برگشت به اصل مطلب