مهندسی صنایع- هیئت علمی
سعید جعفرزاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/12 | 
سعید جعفرزاده قوشچی

 

صفحه شخصی

Google Scholar

دانشیار :مرتبه علمی
مهندسی صنایع - سیستم ها و بهره وری : رشته و گرایش
s.jafarzadehuut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۶۶ : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه مهندسی صنایع:
http://uut.ac.ir/find-4.296.2590.fa.html
برگشت به اصل مطلب