مهندسی صنایع- هیئت علمی
دکتر رحیم تقی زاده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
رحیم تقی زاده

 

صفحه شخصی

Google Scholar

دانشیار :مرتبه علمی
اقتصاد کار و روابط صنعتی : رشته و گرایش
r.taghizadehuut.ac.ir : پست الکترونیکی
۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۱۵ : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه مهندسی صنایع:
http://uut.ac.ir/find.php?item=4.296.1460.fa
برگشت به اصل مطلب