مهندسی صنایع- صفحه اصلی
خوش آمدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

باپیشرفت سریع علم و تکنولوژی وپیچیدگی روزافزون آن بالطبع سیستم های تولیدی و خدماتی نیز گسترش یافته است. درنتیجه این پیشرفت، اداره صحیح ومناسب اینگونه واحدها بصورت سیستماتیک مستلزم بکارگیری تکنیک های علمی و پیشرفته می باشد.

مقیاس تولید وخدمات آن چنان گسترش یافته که رشته های مهندسی سنتی ازقبیل شیمیف راه وساختمان، مکانیک و غیره پاسخگوی کلیه مسایل این سازمانها نیستند. برای جبران چنین کمبودی درقرن حاضر و بویژه طی چند دهه اخیر از پیوند رشته های گوناگون علوم مدیریت واقتصاد وروشهای مهندسی، رشته جدیدی به نام «مهندسی صنایع» بوجود آمده است.

رشته مهندسی صنایع با مسایلی از قبیل : کنترل و هماهنگی فعالیت ها، برنامه ریزی تولید، کنترل کیفیت، استفاده موثر از ماشین آلات، تجهیزات وامکانات، کنترل موجودی و انبار و افزایش کارائی سازمان های گوناگون سرو کار دارد. لذا مهندسی صنایع بابهره گیری از یافته های فوق می تواند در طرح، ایجاد ویا بهبود سیستم های متشکل از انسان، مواد، تجهیزات، و ماشین آلات کمک موثری بنماید.

نشانی مطلب در وبگاه مهندسی صنایع:
http://uut.ac.ir/find.php?item=4.288.349.fa
برگشت به اصل مطلب