تربیت بدنی دانشگاه- اخبار ورزش همگانی
برگزاری مسابقه دارت در خوابگاه دانشجویان پسر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/31 | 
عنوان برنامه  : دارت پسرات  
زمان برگزاری : 31/02/97 
مکان برگزاری : خوابگاه خلیلی  
تعداد شرکت کننده : 100 نفر 
نفرات برتر : نفر اول : امیر حسین صفاری  - نفر دوم : بهنام صوفی  - نفر سوم : محبت جعفری  
نشانی مطلب در وبگاه تربیت بدنی دانشگاه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=33.1390.3189.fa
برگشت به اصل مطلب