مدیریت طرح و برنامه- کارکنان
کارکنان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۴ | 

فاطمه صالحی پور

کارشناس مسئول بودجه : سمت
..................................... : مدرک
F.salehipour149@yahoo.com : پست الکترونیکی
044-31980278 : شماره تماس

                

فاطمه حسن زاده

کارشناس آمارو اطلاعات : سمت
..................................... : مدرک
Fatemeh_h62@yahoo.com : پست الکترونیکی
044-31980278 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت طرح و برنامه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=32.1337.2747.fa
برگشت به اصل مطلب