دفتر ارتباط با صنعت- اطلاعیه
سومین فراخوان انجام طرح های پژوهشی سال1041سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور سومین فراخوان انجام طرح های پژوهشی سال۱۰۴۱سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/24 | 
سومین فراخوان طرح های پژوهشی سازمان فنی و حرفه ای کشور، برای بازدید به صفحه زیر مراجعه نمایید.
پژوهشگران محترم میتوا ند با مراجعه به سایت سازمان به نشانی www.irantvto.ir  و پایگاه
اطلاعات علمی به نشانی http://srn.irantvto.ir/ مراجعه نمایند   
نشانی مطلب در وبگاه دفتر ارتباط با صنعت:
http://uut.ac.ir/find-31.1410.5437.fa.html
برگشت به اصل مطلب