دانشکده مهندسی مکانیک - آزمایشگاه مکانیک سیالات
شرح آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در این آزمایشگاه، دانشجویان با اصول و روش کار با بعضی از وسایل آزمایشگاهی، مفهوم خطای آزمایش، روش های بررسی و تحلیل نتایج و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه  آشنا می شوند.

انجام آزمایشها به درک مفاهیم و مطالب مهم درس مکانیک سیالات و تقویت فراگیری انجام کارهای عملی در تعیین مشخصه های سیالات نظیر افت فشار و ارتباط آنها به دبی جریان و شیوه اندازه گیری دبی جریان و یادگیری مفهمومی معادلات اساسی حاکم بر سیالات کمک می کند.

با توجه به تجهیزات موجود، فهرست آزمایشهای قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 • کاویتاسیون
 • ورتکس
 • فن گریز از مرکز
 • ضربه قوچ
 • پمپ گریز از مرکز
 • عدد رینولدز
 • اندازه گیری دبی
 • تلفات سیستم لوله کشی
 • سرریز
 • جت آب
 • پمپ های سری و موازی
 • مرکز فشار

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک :
http://uut.ac.ir/find.php?item=3.1280.2513.fa
برگشت به اصل مطلب