دانشکده مهندسی مکانیک - کارکنان
ولیزاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/27 | 
جلال ولیزاده

 AWT IMAGE

کارشناس کارگاه ماشین ابزار :عنوان
کارگاه ساخت و تولید :محل فعالیت
:پست الکترونیکی
:شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک :
http://uut.ac.ir/find.php?item=3.126.2482.fa
برگشت به اصل مطلب