دانشکده مهندسی مکانیک - کارکنان
رسول مشموله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/26 | 
رسول مشموله

 AWT IMAGE

کارشناس کارگاه جوشکاری عنوان:
کارگاه ساخت و تولید محل فعالیت:
پست الکترونیکی:
شماره تماس:
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک :
http://uut.ac.ir/find.php?item=3.126.2479.fa
برگشت به اصل مطلب