دانشکده مهندسی مکانیک - کارکنان
شهرام خدابنده لو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/26 | 
شهرام خدابنده لو

 AWT IMAGE

 کارشناس آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه مکانیک عنوان:
کارگاه ساخت و تولید، کارگاه هوافضا، آزمایشگاه های گروه مکانیک محل فعالیت:
پست الکترونیکی:
شماره تماس:
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک :
http://uut.ac.ir/find.php?item=3.126.2478.fa
برگشت به اصل مطلب