دانشکده مهندسی مکانیک - هیات علمی
محمدباقر محمدصادقی آزاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/17 | 
محمدباقر محمدصادقی آزاد

 

صفحه شخصی

دانشیار :مرتبه علمی
مکانیک - تبدیل انرژی : رشته و گرایش
m.sadeghiazad@uut.ac.ir : پست الکترونیکی
+9844-31980205 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک :
http://uut.ac.ir/find.php?item=3.125.2050.fa
برگشت به اصل مطلب