روابط عمومی- کارشناسان روابط عمومی
دومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/8 | 
دومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، صبح امروز یکشنبه ۸ تیرماه ۹۹ در سالن جلسات برگزار شد.
در این جلسه، نحوه ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه در کلیه حوزه ها با وزن دهی به جامعه مخاطبین و مدیران و به تناسب ارتباط متقابل با مدیران، کارکنان و ارباب رجوع مورد بررسی قرار گرفت.
پیش از این، دکتر رضا رفیعی، رئیس گروه نظارت و ارزیابی، با تبیین اهداف، شرح وظایف و ترسیم شمای کلی برنامه عملیاتی این گروه، تعیین شاخص های ارزیابی برای کلیه مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان را حلقه مفقوده نظارت بر عملکرد واحدها دانست و تعیین جوامع ارزیابی، ترسیم شاخصها و وزن دهی مناسب به آنها را در دستور کار دو جلسه ابتدایی شورا قرار داده بود. همچنین مقرر شد جهت یکپارچگی و صحت اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، هریک از واحدهای دانشگاه یک کارشناس رابط به گروه نظارت و ارزیابی معرفی نمایند.
بروزرسانی کلیه اطلاعات پرسنلی، تحصیلی و کارگزینی اعضا در سامانه هس در کنار بارگذاری اطلاعات جلسات، شوراها و دستاوردهای دانشگاه در حوزه های مختلف از دیگر عناوین مورد بحث در جلسات این شورا بوده است که مراحل اولیه آن با تکمیل سامانه با موفقیت سپری شده است.

/
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1450.4116.fa
برگشت به اصل مطلب