روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
الحاق دانشکده فنی و مهندسی خوی به دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/10 | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی ارومیه، طی حکمی از سوی دکتر علی خاکی صدیق، معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتزاع دانشکده فنی و مهندسی خوی از دانشگاه ارومیه و الحاق آن به دانشگاه صنعتی ارومیه، به عنوان دانشگاه مادر جدید استان ابلاغ شد. در این حکم، ضمن تأکید بر مأموریت دکتر محمدرضا شیدایی، ریاست محترم دانشگاه، به عنوان نماینده وزارت عتف برای اجرای این مصوبه، آمده است:
"مطابق مصوبه جلسه ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور و به استناد سند راهبردی بخش آموزش عالی در برنامه ششم توسعه و سند دانشگاه اسلامی مصوبه جلسه شماره ۷۲۵ تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع انتزاع دانشکده فنی و مهندسی خوی از دانشگاه ارومیه و الحاق به دانشگاه صنعتی ارومیه در جلسه ۹۲۶ شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مطرح و با تأکید بر حفظ ردیف بودجه این دانشکده به عنوان ردیف فرعی ذیل دانشگاه مادر جدید مورد تصویب قرار گرفت."
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4209.fa
برگشت به اصل مطلب