روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
ثبت نام وام دکتری صندوق رفاه دانشجویی نیمسال اول سالتحصیلی 99-1398 سه ماهه پاییز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/10 | 
قابل توجه دانشجویان دکتری
ثبت نام وام دکتری صندوق رفاه دانشجویی نیمسال اول سالتحصیلی  99-1398 سه ماهه پاییز

 
دانشجویان متقاضی وام دکتری تا مورخه 20/09/1398 می توانند از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نسبت به ثبت درخواست وام اقدام نمایند. (رمز ورود به پرونده دانشجو در اولین مراجعه به پورتال کد ملی می باشد.)
_ ارائه دو سند تعهد با دو ضامن معتبر (دانشجو بعد از دریافت فرم تعهد از سایت صندوق رفاه دانشجویی و یا انتشارات دانشگاه با ضمانت کارمند رسمی و یا پیمانی دولت و یا بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق و مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی این سند را تهیه می نماید.)
  • تصویر کارت ملی و کارت دانشجوو دانشجو و تصویر کارت ملی ضامنین
  • افتتاح حساب بانک تجارت به نام دانشجو
  • تکمیل فرم های شماره یک و دو ویژه وام دکتری
 
 
مدیریت دانشجویی- صندوق رفاه دانشجویی
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3873.fa
برگشت به اصل مطلب