پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه- علوم پایه
رشته ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/29 | 

کارشناسی ارشد

عنوان رشتهگرایش
فیزیکحالت جامد
ریاضی کاربردیریاضی کاربردی
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=17.828.776.fa
برگشت به اصل مطلب