پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه- ریاست
معرفی ریاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها
وحید سلوک - سرپرست پردیس

AWT IMAGE

صفحه شخصی

استادیار: مرتبه علمی
مهندسی مخابرات و شبکه: رشته و گرایش
v.solouk@it.uut.ac.ir: پست الکترونیکی
04431980258 : شماره تماس

 

نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=17.1135.1687.fa
برگشت به اصل مطلب