معاونت اداری و پشتیبانی - امور مالی
اطلاعیه پرداخت فیش ها به صورت اینترنتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع دانشجویان شبانه می رساند که از تاریخ 01/12/90 شهریه مربوط به واحدهای درسی را باید صورت اینترنتی پرداخت نمایند و از واریز فیش(به دلیل عدم امکان ثبت ) خودداری فرمایند . شایان ذکر است آن دسته از دانشجویانی که قبل از این تاریخ فیش واریز نموده اند تا پایان اسفند 1390 مهلت دارند که فیش های واریزی را جهت ثبت به امور مالی تحویل نمایند. در غیر اینصورت با توجه به اینترنتی شدن ثبت نام این فیش ها از ابتدای سال 91 قابل ثبت نمی باشند. 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find.php?item=12.464.314.fa
برگشت به اصل مطلب