معاونت اداری و پشتیبانی - امور اداری
در خصوص استفاده از مرخصی های باقیمانده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در خصوص استفاده از مرخصی های باقیمانده همکاران تا پایان سال  95

دریافت فایل./files/edari/files/konika20161227174935_0001.jpg

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find.php?item=12.455.2541.fa
برگشت به اصل مطلب