معاونت اداری و پشتیبانی - امور اداری
تشکیل هیات اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/6/9 | 
در راستای اجرای بند 8 ماده 1 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه،هیات اجرایی منابع انسانی تشکیل و اعضای هیات مذکور با ابلاغ ریاست محترم دانشگاه معرفی گردیدند
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find.php?item=12.455.1221.fa
برگشت به اصل مطلب