معاونت اداری و پشتیبانی - شرح وظایف
شریح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 
نام : مهدی کرامت کشتیبان
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع 
پست الکترونیکی :
شرح وظایف : نظارت وپیگیری امورات مربوط به حوزه پشتیبانی دانشگاه
 
نام : محمد رضا حسن پور وداد
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی برق  شبکه های انتقال و توزیع
hasanpourmohamadrezagmail.comپست الکترونیکی :        
شرح وظایف : انجام امورات مربوط به تاسیسات الکتریکال
 
نام : صفی الدین علمی صوفیانی 
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
رشته تحصیلی : تاسیسات حرارتی و برودتی
Safiyaddin.elmigmail.com    پست الکترونیکی :
شرح وظایف : انجام امورات مربوط به تاسیسات مکانیکی ساختمان
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find.php?item=12.1253.3851.fa
برگشت به اصل مطلب