معاونت اداری و پشتیبانی - مدیریت و کارکنان
مدیر امور حقوقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۲/۲۸ | 
احسان مختارپور - مدیر امور حقوقی

 کارشناسی ارشد مرتبه علمی
حقوق خصوصی  : رشته و گرایش
- عنوان دانشگاه
lawuut.ac.ir پست الکترونیکی
044-31980254 شماره تماس

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find.php?item=12.1106.1557.fa
برگشت به اصل مطلب