معاونت آموزشی و پژوهشی- مدیریت و کارکنان
معرفی مدیریت و کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اردلان قاسم زاده - مدیر وب سایت

AWT IMAGE

مربی : مرتبه علمی
کامپیوتر - نرم افزار : رشته و گرایش
ardalanghasemzadehgmail.com : پست الکترونیکی
04431980272 : شماره تماس
بهزاد دودکانی - کارشناس وب سایت

AWT IMAGE

کارشناس ارشد مدرک
کامپیوتر - نرم افزار : رشته و گرایش
doodkanigmail.com : پست الکترونیکی
04431980208 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.957.1156.fa
برگشت به اصل مطلب