معاونت آموزشی و پژوهشی- ارتقاء مهارت های تخصصی
ارتقاء مهارت های تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مرکز توسعه فناوری و کارگاه های ساخت و تولید با همکاری مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی اقدام به تدوین طرحی مشترک در خصوص ارتقاء مهارت های تخصصی دانشجویان نموده است جزئیات این طرح متعاقباً اعلام خواهد گردید
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.550.433.fa
برگشت به اصل مطلب