معاونت آموزشی و پژوهشی- پروژه های صنعتی
ساخت صندلی های سفارشی فنی حرفه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مرکز توسعه فناوری دانشگاه صنعتی ارومیه طی قراردادی با سازمان آموزش فنی حرفه ای استان موفق به طراحی ، ساخت و نصب 800 عدد صندلی سفارشی این سازمان گردید .

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.548.523.fa
برگشت به اصل مطلب