معاونت آموزشی و پژوهشی- کتابخانه
تسویه بدهی کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/2/2 | 
  اعضاء هیئت علمی وهمکاران محترم جهت تسویه بدهی کتب امانتی به کتابخانه مراجعه نمایید. افرادی که قبل از پایان اردیبهشت مراجعه نمایند از تخفیف بدهی بهره مند خواهند شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.403.838.fa
برگشت به اصل مطلب