معاونت آموزشی و پژوهشی- در باره مرکزIRC
سرپرست مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مهندس امیر شریفی

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک گرایش جوش

تلفن تماس : 3554277-0441

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.392.365.fa
برگشت به اصل مطلب